Ուշադրություն, կարևոր լուր. հուլիսի 1-ից փոփոխություն, տեսեք ինչ է լինելու

ՀՀ կառավարության 26.09.2019թ. N 1335-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն` 01.07.2020 թ.-ից ուժի մեջ են մտնում ՀՀ կառավարության 2010 թ. սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ կատարված հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները՝

Ֆիզիկական անձի անվամբ տրանսպորտային միջոցը գրանցվում-հաշվառվում է ըստ նրա՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա հաշվառման վայրի: Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված չլինելու դեպքում տրանսպորտային միջոցը չի հաշվառվում՝

բացառությամբ ժամկետային ծառայության զինծառայողների, որոնց դեպքում տրանսպորտային միջոցը գրանցվում-հաշվառվում է ըստ նրանց՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա վերջին հաշվառման վայրի:

Պետական գրանցման եւ պետական հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժվում է, եթե ներկայացված չեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վերոնշյալ որոշմամբ նախատեսված փաստաթղթերը,

կամ անձը, որի անվամբ պետք է հաշվառվի տրանսպորտային միջոցը, հաշվառված չէ բնակչության պետական ռեգիստրում եւ (կամ) չի հատկացվել հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ չի տրամադրվել հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք:

Government of the Republic of Armenia 26.09.2019 According to the 2nd point of the decision N 1335-N, from 01.07.2020 the 2010 decree of the RA Government enters into force. The following amendments and additions to the decision N 1251-N of September 9, 2006:

According to him, the vehicle registered in the name of an individual is registered at the place of registration in the state population register. In case of non-registration in the state register of the population, the vehicle is not registered, except for the servicemen of the term

service, in which case the vehicle is registered according to the last place of registration in the state population register.

Execution of state registration and state registration shall be refused if the documents provided for by the above-mentioned decision of the Government of the

Republic of Armenia are not submitted, or the person in whose name the vehicle is to be registered is not registered in the State Population Register and (or) Reference not to receive a service number.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *